The best short jokes in the world – truyện cười ngắn hay nhất thế giới

The best short jokes in the world, jokes broken belly ( truyện cười ngắn hay nhất thế giới, truyện cười vỡ bụng )

Save the ship

On a train across the Atlantic. A beautiful girl writes in a diary. Day 1: The sea is beautiful, the ship is very big and the captain is extremely handsome.

Day 2: The captain confessed, threatened to sink the ship if he refused to be his friend tonight.

Day 3: I saved the ship with 1,300 passengers!

Cứu con tàu

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Một cô gái xinh đẹp viết trong nhật ký. Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai.

Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay.

Ngày thứ 3: Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách!

WOMEN IN MEN’S EYES

18 years old: like a soccer ball with 22 guys competing for a match, the reserve guy also wants to hurry into the yard.

28 years old: like a basketball with only 16 men fighting.

38 years old: like a 2-player ping pong ball, pushing it back and forth

48 years old: like a baseball everyone wants to hit it as far as possible

58 years old: like a baseball golf ball, only one guy holds a bat and wants it to come down quickly

WHAT ARE YOU IN?

PHỤ NỮ TRONG MẮT ĐÀN ÔNG

18 tuổi: như quả bóng đá có 22 thằng tranh nhau 1 quả, thằng dự bị cũng muốn mau mau vào sân.

 28 tuổi: như quả bóng rổ chỉ còn 16 thằng tranh nhau.

38 tuổi: như trái bóng bàn 2 thằng chơi, đẩy qua đẩy lại

48 tuổi: như quả bóng chày ai cũng muốn đánh nó bay càng xa càng tốt

58 tuổi: như quả bóng golf baseball chỉ 1 thằng cầm gậy đánh và muốn nó mau xuống lỗ???

BẠN ĐANG Ở NGƯỠNG NÀO??

Naked girl

It was late in the night, there was a beautiful young girl with long flowing hair waving for a taxi, especially on her body, she didn’t have a cloth covering her body. After getting on a taxi and having gone a long way, she got annoyed because the driver kept looking at her through the rearview mirror without looking at the driveway.

The girl asked with annoyance: – Did you not see naked women from small to big?

The driver confusedly replied: – Well, that I have seen a lot, but I am wondering if I don’t know where you put the money to pay me.

Cô gái khỏa thân

Trời đã khuya, trên xa lộ vắng có một cô gái trẻ đẹp với mái tóc xõa dài đang vẫy gọi taxi, đặc biệt là trên người cô ta không còn một mảnh vải che thân. Sau khi lên taxi và đã đi được một đoạn đường dài, cô ta cảm thấy bực mình vì gã tài xế cứ nhìn cô qua kính chiếu hậu mãi mà không chịu nhìn đường lái xe.

Cô gái hỏi với vẻ bực bội: – Bộ từ nhỏ đến lớn anh chưa thấy phụ nữ khỏa thân hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy?

Gã tài xế bối rối trả lời: – À, cái đó thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi đang tự hỏi là không biết cô cất tiền ở đâu để trả cho tôi.

Cocky cock

A farmer bought a very aggressive rooster. Vietnamese chickens kicked all the hens and went to the female duck to make them lay continuously, the farmers were very gloating. One day, he went to work to find the rooster lying on the grass behind the house, above the crows waiting to eat the corpse.

The farmer laments:

– Oh poor chick! Why do you hurry up and leave me?

Open-eyes roosters say:

– Dad, Dad, go somewhere else, don’t let the crows fly away now!

Con gà trống ma mãnh

Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác.

Người nông dân thương xót than thở:

– Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?

Gà trống mở hé mắt nói:

– Lạy Bố, bố đi chỗ khác dùm con kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!

Shoot dead husband

A woman shot and killed her husband for stepping into the clean floor she had just finished cleaning.

A policeman came in and saw that, so he called the headquarters: “I had a rather interesting case here, a man was shot to death because he stepped onto the floor that his wife had just cleaned.”

“Have you arrested her yet?” – The sergeant asked.

“No, don’t dare, the floor is still wet with the boss”

Bắn chết chồng

Một người phụ nữ bắn chết chồng mình vì dám bước vào sàn nhà sạch cô vừa lau xong.

Một viên cảnh sát đi vào, thấy vậy nên gọi về trụ sở:”Tôi có một vụ khá là thú vị ở đây, một người đàn ông bị bắn chết vì bước lên sàn nhà mà cô vợ vừa lau”

“Thế anh đã bắt cô ta chưa?” – Người trung sĩ hỏi.

“Chưa, không dám, sàn nhà còn ướt sếp ơi”

The bell is broken

People organized a contest called “Fasting Contest”, with 3 countries, Vietnam, Germany and Japan participating. The organizers will put these 3 people in 3 empty rooms, each with only a small bell to press if someone wants to give up because they can’t stand it. And the competition is officially started …

After 2 days, the German name had to ring the bell for being too hungry ….
Next was the Japanese name with a period of 3 days but could not stand it any more … ring the bell.

Under Vietnamese law was the winner, the jury intends to set a world record for fasting to let Vietnam continue. The fourth and fifth days still do not see the bell. When breaking the world record set by Vietnam itself. The organizers decided to open the door of the room to see when the corpse of Vietnam died. On the wall there is a line of blood leaving “broken bell” ….

Cái chuông hỏng

Người ta tổ chức ra một cuộc thi gọi là ” Cuộc thi nhịn đói”, có 3 nước, Việt Nam, Đức và Nhật tham gia. Ban tổ chức sẽ cho 3 người này vào 3 căn phòng trống, mỗi phòng chỉ có một cái chuông nhỏ để bấm nếu như có một người nào muốn bỏ cuộc vì không chịu nổi. Và cuộc thi chính thức được bắt đầu…

Sau 2 ngày, tên người Đức nọ phải bấm chuông xin ra vì quá đói….
Tiếp theo đó là tên người Nhật với khoảng thời gian là 3 ngày nhưng cũng không thể chịu đựng hơn…bấm chuông xin ra.

Theo luật Việt Nam đã là người chiến thắng, xong ban giám khảo có ý định thiết lập kỉ lục thế giới về nhịn đói lên cứ để anh Việt Nam thi tiếp. Ngày thứ 4, thứ 5 vẫn không thấy bấm chuông. Khi đã phá được kỷ lục thế giới do chính Việt Nam thiết lập. Ban tổ chức quyết định mở cửa căn phòng thì thấy xác anh Việt Nam chết từ bao giờ. Trên tường có dòng huyết thư để lại ” chuông hỏng ” ….

drunk it and fear someone ..

On a beautiful day 3 men representing 3 continents gathered together, decided to open a contest to see who is the most man on the planet.
So each person has to go 3 rooms, room 1 has 1000 liters of alcohol, room 2 has a fierce tiger, room 3 has a … young, beautiful, pretty, cute, lovely girl … Who wants to win the prize You have to drink up to 1000 liters of alcohol, chase the lion, and make a thousand times to the girl.
America is proud of the health of the champion rushing into the tiger’s room first. 2 days and 3 nights later, the body was thrown out.
France boasts the romance and charm, entering the young girl’s room first. Once 231 times, the person is left out.
As for every Vietnamese father, click the tongue: Stop making the wine, then go to the girls’ room, and the tiger after. Take out 1000 liters of wine, I staggered to the room … the tiger. For the whole day, the next morning people came in carrying the tiger’s body and threw it out. Then the Vietnamese father staggered out, stalking:
“Too drunk, does anyone show me where the tiger room is?”

Say rồi còn sợ ai..

Một ngày đẹp trời 3 người đàn ông đại diện cho 3 châu lục họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất hành tinh.
Muốn thế mỗi người phải đi wa 3 cái phòng, phòng 1 có 1000 lít rượu, phòng 2 có 1 con hổ hung dữ, phòng 3 có một … cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương, đáng iu…Ai muốn giật giải phải uống hết 1000 lít rượu, đánh chít con sư tử, và phải í í 1000 lần với cô gái.
Mĩ tự hào với sức khỏe vô địch lao vào phòng con hổ trước. 2 ngày 3 đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài.
Pháp tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ, vào phòng cô gái trẻ trước. Được 231 lần thì người ta khuân xác vứt ra ngoài.
Còn mỗi bố Việt nam, chặc lưỡi :Thôi làm phát rượu đã, rồi qua phòng các nàng, còn con hổ tính sau.Uống hết 1000 lít rượu, bố lảo đảo sang phòng … con hổ.Con hổ gầm rú gào thét kinh hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào mang xác con hổ vứt ra ngoài.Bấy giờ bố việt nam lảo đảo bước ra, lè nhè :
“Say quá, có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu ko?”

It’s too … who supervises

On one flight, there were 2 Vietnamese, 2 Japanese, 2 French and 2 German. Suddenly, the crew required to sacrifice the number of people on the plane because the aircraft was about to run out of fuel.
Without hesitation, the two Frenchmen stood up shouting:
– Long-lasting Napoleon spirit !!! then jump down.
Flying for an extra time, the crew again required to sacrifice the number of people on the plane. Do not hesitate to wait for 2 Japanese to shout and shout:
– Undying Samurai Spirit !!!! then jump down.
The plane continued to fly, but flying for a while they demanded to sacrifice more people on the plane. Do not hesitate to stand up to two Vietnamese people shouting:
– Viet Nam Championships!!!! then kick down 2 Germans

Khôn quá… ai giám chơi

Trên 1 chuyến máy bay có 2 người Việt Nam, 2 người Nhật, 2 người Pháp và 2 người Đức.Bỗng nhiên phi hành đoàn yêu cầu phải hy sinh bớt số người trên máy bay vì máy bay sắp hết nhiên liệu.
Không chần chừ 2 người pháp đứng dậy hét lớn:
– Tinh thần Napoleon muôn năm!!! rồi nhảy xuống.
Bay được thêm 1 lúc thì phi hành đoàn lại yêu cầu phải hy sinh bớt số người trên máy bay.Không chần chừ 2 người nhật đứng dậy hét lớn:
– Tinh thần Samurai bất diệt!!!! rồi nhảy xuống.
Máy bay vẫn tiếp tục bay,nhưng bay được 1 lúc họ lại yêu cầu phải hy sinh thêm số người trên máy bay.Không chần chừ 2 người Việt Nam đứng dậy hét lớn:
– Việt Nam vô địch!!!! rồi đạp 2 thằng Đức xuống

Xem thêm:

Ảnh vui cười

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *