1.080.000.000 

Để có giá khuyến mại xin liên hệ hotline  

940.000.000 

Giá khuyến mại xin liên hệ hotline  

932.000.000 

Giá khuyến mại xin liên hệ hotline  

878.000.000 

Giá khuyến mại xin liên hệ hotline  

799.000.000 

Giá khuyến mại xin liên hệ hotline  

1.245.000.000 

 Giá xe Santafe 2020                  

0974.99.00.27